Witaj, dzi jest 07.12.2019
Regulamin
 
reklama google.pl

Centrum Medyczne Zdrowie
W Centrum staramy siê zapewniæ Pañstwu prawdziwie rodzinn± atmosferê oraz mo¿liwie najszybsz± obs³ugê. Szacunek dla Pañstwa czasu jest naszym podstawowym priorytetem, co przejawia siê brakiem kolejek i numerków.
Ocena: