Witaj, dzi jest 20.05.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BIZNES / T£UMACZENIA BIZNESOWE /

Nasze Biuro T³umaczeñ - Jêzyk W³oski, T³umacze, T³umaczenia, S³owniki
t³umaczenia, Nasze Biuro T³umaczeñ - t³umaczenia Jêzyk W³oski... ...Uniwersytetu w Mediolanie. T³umaczenia pisemne i ustne - ogólne, biznesowe, techniczne.
Ocena:
   


T³umaczenia jêzykowe
T³umaczenia pisemne i ustne: jêzyk angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpañski, w³oski, oraz t³umaczenia prawnicze i techniczne. Krótkie terminy realizacji. Obs³uga konferencji z wykorzystaniem Bezprzewodowego Systemu T³umaczeñ Symultanicznych.
Ocena:
   


T³umaczenie na jêzyki obce
Firma Dortekst oferuje t³umaczenie na jêzyki: rosyjski, francuski, angielski, wêgierski. Wykonujemy równie¿ t³umaczenia przysiêg³e. Zapraszamy
Ocena: