Witaj, dzi jest 16.06.2019
Regulamin
 
reklama google.pl
Katalog / BIZNES / ORGANIZACJE /

Business Centre Club - Lo┬┐a Dolno┬Âl┬▒ska
Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest najwiêksz± w kraju organizacj± indywidualnych, prywatnych przedsiêbiorców
Ocena:
   


Instytut Zarz┬▒dzania
Najwiêksza w Polsce organizacja mened¿erska skupiaj±c± ponad 3500 cz³onków Instytut Zarz±dzania jest niezale¿n± organizacj± mened¿ersk±, stawiaj±ca sobie za cel rozwój polskiej kadry zarz±dzaj±cej.
Ocena: